Çalıştaylar

UBEK 2019'ye kayıt yaptıran tüm katılımcılarımız için çalıştaylara katılım ücretsizdir.
III. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi'nde siz de çalıştay yapmak isterseniz çalıştay başvurusu bölümünden başvuru yapabilirsiniz.


Çalıştay 1: Araştırma Sorgulama Tabanlı Disiplinlerarası Sınıf Uygulamalarından Bir Örnek: BEF (Biyoçeşitlilik Ekosistem Fonksiyonu)
 
Çalıştayı Düzenleyenler: Emek Koçak1, Fethi Ahmet Öner2, Hediye Mete3
1 Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
2 Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi
3 Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi
 
Konu: İnsan doğa ilişkisi çerçevesinde biyolojik sorgulama becerileri kazanmak, ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirmek, doğal ve beşeri sistemlerin işleyiş ve değişimini kavratmak, dünyadaki tür zenginliğinin nedenleri ile türlerin azalmasına neden olan faktörleri ilişkilendirmek, azot, karbon, su, enerji ve besin döngüsü diyagramlarından yararlanarak doğal sistemlerin etkileşimini örneklendirmek.
Atölyeye tek oturumda en fazla 6 şar gruplu 30 kişi ile sınırlandırılabilir.

Araç ve gereç: Kısa video, Resimli Kartlar, Fotoğraflar, Gazete ve dergi yazıları, makaleler
Etkinlik süresi: 2 saat

Etkinlik Planı:

Etkinlik Öncesi Hazırlık
50x70 lik kağıtlar ve tükenmez ve kurşun kalemler, tahta, tahta kalemi, projeksiyon
Etkinliğe Giriş (Motivasyon) (en fazla 10 dk.)
Dünyanın en büyük yer bilim deneyi olan Biyosfer 2 ile ilgili video izletilir. 1991 yılında yapılan bu deneyde yapılanlar karşılaştırmalı olarak fotoğraf halinde verilir.
Burada coğrafi ve biyolojik koşullar yapay olarak sağlanmasına rağmen süreklilik sağlanmamasının nedenleri hakkında düşünceleriniz nelerdir?  Grup tartışmasında iddialar ve gerekçeler not edilir.
Etkinlik Süreci
Giriş etkinliğinin devamında senaryo metni içinde mimarlıkta sürdürülebilir ortamlar dizayn ederken deneysel çalışmaların sonuçlarını da irdeleyen bir senaryo verilir.
Ekosistem tanımı üzerinden, ekosistemi oluşturan unsurlar ve aralarındaki ilişkiler sorgulatılır.
Gruplara ikili canlı kartlar üzerinden madde ve enerji akışını gösteren şema çizmeleri istenir. Verilen kartlar  hangi coğrafi unsurlar ( Çöl, Tundra, Tropik orman, Şaparal, Kutup Buzulları, Savan gibi) ile ilgiliyse enerji akışındaki canlılar da bu bağlamda olmalıdır.
15 dk lık grup çalışmasından sonra sorgulama süreciyle madde ve enerji akışında her bir birey ve ortamın ne gibi katkısı olduğu ile ilgili sorgulama yaptırılır.
*Karbondioksit, güneş ışığı ve klorofil yardımıyla besin üreten canlı grupları ifade edilmiş midir?
*Ortamlar arasında nasıl bir ilişki vardır?
*Cansız faktörler ortamın devamlılığına nasıl katkıda bulunmaktadır?
*Kalın barsağımızda yaşayan canlılar(?) B ve K vitamini üretirler. Bu mikroorganizmalar hakkında ne söylenebilir? ( Üretici mi, ayrıştırıcı mı?)
*Enerjilerini, hayvan atıkları, bitki döküntüleri ve ölü bedenler gibi tüm trofik düzeyler tarafından bırakılan materyallerle beslenen canlılar hangi grupta yer alır?
*Hazırladığınız ortamlarda canlı ya da cansız gruplarından birini çıkardığınızda enerji akışı nasıl etkilenir?
Sorularla üretici tüketici ayrıştırıcı ve detricusların anlamına ulaşmaları sağlanır.
Sonraki etkinlik sürecinde senaryo kartları verilerek sıralamaları istenir. Burada madde ve enerji akışında her canlı grubunun rolü ve devamlılık açışından önemi üzerinde grupların tartışması istenir.
Son 30 dakikada:
* Öğrenen olarak neler yaptık?
*Öğretmen olarak neler yaptık?
etkinlikler ve sınıf ortamı baz alınarak cevaplar tahtaya yazılır.
 *Sınıflarında uygulama yapıp yapmayacakları konusunda görüş ve düşünceleri alınır.
Farklı biyomlar ve biyomların olduğu yerleri gösteren haritalar Biyolojik birikimle, ekosistem yapısının bozulmasıyla, istilacı türler, Tarımsal ilaç ve gübreler, kilittaşı türler, Çernobil, Fukuşima, Hint okyanusunda yapılan nükleer denemeler, … vb ilgili makaleler, gazete küpürleri ve haberleri ile ilgili bir dosya hazırlanıp katılımcıların erişebilecekleri yere konur.
https://www.youtube.com/watch?v=ySoN9YrDNWU  Biyosfer-2 videosundan bir bölüm kullanılmıştır.
https://www.khanacademy.org.tr/video.asp?ID=10054 Senaryo kartlarının alıntılandığı internet sitesidir.Senaryo Metni “Mimarlikta Ekosistem Düşüncesiyle Tasarlamak” Master Tezinden alınmıştır.
Araştırma sorgulama sürecinde ATBO Raporu kullanılmıştır. Amgenteach Bilim için Elele Sınıf içi Uygulamalarında kullanılmıştır.

Çalıştay 2: Çalıştay Önerisi: Okuma Etkinliklerinin Öğrencilerin Fen/Biyoloji Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Kullanılması
 
Çalıştayı Düzenleyenler: Ela Ayşe Köksal1, Muhammed Ali Babacan2, Hasan Altunöz3
 
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2Milli Eğitim Bakanlığı
3 Milli Eğitim Bakanlığı
 
İçeriği:
Okuma becerileri, okul ve günlük yaşamda sıkça kullanılan becerilerdendir. Türkçe dersinin bir etkinliği olarak görülse de okuma becerisi sözel ve sayısal dersleri anlama düzeyi ile ilişkilidir. Bu yüzden okuma becerileri fen ve matematik ders performanslarını doğrudan etkilemektedir. Bu durum Türkçe yanında diğer öğretim programlarını geliştirirken de dikkate alınmalıdır. PISA sonuçları, fen okuryazarlığı ile okuma becerileri arasında yüksek ilişkiyi gösterdiğinden okuma etkinlikleri öğrencilerin fen okuryazarlığına katkı sağlayacaktır. Ancak öğrencilerimizin yarıya yakını hem okuma becerilerinde hem de fen okuryazarlığında temel becerilere sahip değildir ve okuduğunu anlamakta zorlanmaktadır. Okuma bakımından sadece temel becerilere sahip ve okuduğunu anlamakta zorlanan öğrenci oranımız arttığından bu alanda oluşan açığın kapatılması konusuna daha hassasiyetle yaklaşılması gerekmektedir.
Bu çalışmada 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen Ortaokul Öğrencilerine Teknolojiyle Fen Eğitimini İlişkilendirerek Teknolojiyi Bilinçli Kullanabilme Becerisinin Kazandırılması (Fen Eğitiminde Teknolojiyi Bilinçli Kullanıyorum II) başlıklı TÜBİTAK 4004 projesinde katılımcı öğrencilere uygulanan “Dikkat! Gelengi Çıkabilir” etkinliği tanıtılacaktır. Okuma etkinliği TÜBİTAK yayınlarından çıkan ve Mutlu Kart Gür isimli yazara ait “Tombul Çekirdek ve Anadolu Yer Sincabı” kitabı ile çeşitli teknikleri kullanarak yapılmıştır. Niğde Kent Ormanında gerçekleştirilen etkinlikte Bil-İste-Öğren stratejisi kullanılmıştır. Öğrencilerden daha sonra Anadolu yer sincabını gözlemlemeleri ve özellikleriyle ilgili bir video hazırlamaları istenmiştir. Okuma etkinliğinde kullanılan kitap, konunun pekiştirilmesinde yararlanılan bir metaforik hikayeyi kaleme almıştır.
Çalışmada alan yazında karşılaşılan benzer çalışmalar da tanıtılacaktır. Bu sayede öğretmenlerin ve eğitmenlerin derslerinde dili nasıl etkin kullanabileceklerine ve okuma becerilerini geliştirebileceklerine yönelik imkân sağlanacaktır. Okuma becerilerinin gelişimiyle öğrenciler, fen/biyoloji okuryazarlığının alt boyutları olan bilimsel olguları daha iyi açıklayacak, bilimsel kanıtları daha iyi yorumlayacak, bilimsel araştırmaları daha iyi tasarlayacak ve değerlendirebilecektir.