Kılavuzlar

Özet Hazırlama Kılavuzları

Tüm sunu türü önerileri için özet yazılmalıdır. Özetlerde Kongre kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.

Tüm öneri özetleri aşağıda verilen özet hazırlama kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Kongre dili Türkçedir. Bu nedenle bütün sunu türleri için Türkçe kullanılmalıdır. Programa alınan tüm sunuların özetleri "Kongre Özetler Kitabı"nda yayımlanacaktır.

Kongrede sunulmuş olmak kaydıyla, tüm özetler Kongre Web sitesinde yayımlanacaktır. Sunu önerenler bu koşulu kabul etmiş sayılırlar.

Kongrede sunulan bildirilerden, makale olarak yayınlanmak üzere seçilenlerden tam metin istenecektir. Tam metin hazırlama kuralları, ilgili dergi tarafından belirlenecektir.

Özet Hazırlama ve Gönderme Kuralları

 • Özetlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak, en az 500 sözcüğü içerik metni olmak üzere, verilen şablonda toplamda bir sayfayı geçmeyecek biçimde hazırlanması gereklidir. (Şablon dosyadaki yazı tipi, kenar boşlukları ve punto gibi özellikler değiştirilmemelidir. Şablon dosyası için tıklayınız.)
 • Şablon dosyasını kullanarak oluşturacağınız özette, yazar adları ve yazarların kurum bilgileri belirtilen düzende bulunmalı, kaynakça bulunmamalıdır. Bu dosya hakemlere gönderilmeyecek, yalnızca özet kitapçığı basılırken kullanılacaktır.
 • Başvuru sırasında hem çalışmanızın başlığını, anahtar kavramları ve özet metninizi metin kutularına yapıştırmanız hem de şablon dosyasını eklemeniz gerekmektedir.
 • Başvuru sırasında metin kutusuna yapıştırılacak olan özet metnine kaynakça ve yazarlara ait herhangi bir bilgi dahil edilmeyecektir.
 • Özetlere ayrıca 3-5 anahtar kavram eklenmelidir. Anahtar kavramlar virgül ile ayrılmalı ve virgülden sonra bir boşluk bırakılmalıdır.
 • Özet gönderirken çalışmanızın uygun olduğunu düşündüğünüz sunu türünü belirtiniz. UBEK 2019 kapsamında sunu türleri; Bildiri, Poster, Panel, Mini Sempozyum ve Çalıştay olarak belirlenmiştir. Gerekli görülen durumlarda, araştırmacı tarafından önerilen sunu türü düzenleme kurulu tarafından değiştirilebilir.
 • Araştırma çalışmaları başvuruları için özet; çalışmanın; sırasıyla amacını, alana katkısını, yöntemini ve sonuçlarını içermelidir.
 • Öğretmenlerin deneyimlerini, paylaşmak istedikleri örnek uygulamalarını veya düşüncelerini paylaşacağı sunu başvuruları için özet; söz konusu deneyim, düşünce veya uygulamaların ne tür bir soruna yönelik geliştirildiğini, söz konusu deneyim, örnek uygulama veya düşüncelerin detaylı açıklamasını ve diğer öğretmenlere nasıl katkı sağlayacağına yönelik tartışmaları içermesi gerekir.
 • Çalıştay düzenlemek isteyen katılımcıların başvurularında hazırlamaları gereken özet metni; çalıştayın konusunu, çalıştaya en çok kaç kişinin katılabileceğini, çalıştay sırasında gerekli olacak araç gereci, etkinlik akış planını ve önerilen süreyi içermelidir.

Poster Hazırlama ve Sunma Kuralları

 • Posterler en çok 100 cm x 100 cm boyutlarını geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.
 • Her posterde konu başlığı, yazar ve kurum ad(lar)ı açıkça belirtilmelidir.
 • Poster en az 1 m uzaklıktan okunabilir ve seçilebilir olmalıdır.
 • Uygun yerlerde madde imleri, tablolar ve grafik öğeler kullanılmalı, salt düz metinden oluşan tasarımlardan kaçınılmalıdır.
 • Her poster önceden belirlenen ve ilan edilen yere asılacaktır. En az bir yazarın programda belirtilen saatlerde posterin başında bulunması gereklidir.

Özet Değerlendirme Kılavuzları

Bildiri ve poster özetleri değerlendirilirken;
 • Çalışmanın kongre içeriği ile uyumu
 • Çalışma başlığının içerik ile uyumu
 • Çalışmanın amacının yeterli ve uygun biçimde açıklanması
 • Çalışmada ele alınan konunun/problemin açık olarak ifade edilişi
 • Çalışmanın yönteminin amaca ve çalışmanın içeriğine uygunluğu
 • Çalışmanın bulgu ve sonuçlarının yöntem ve amaç ile uygunluğu
 • Çalışmadan elde edilen bulguların ve sonuçların yorumlanmasının yeterliliği
 • Çalışmada kullanılan dil ve anlatımın yeterliliği
 • Çalışmanın bilimsel araştırma etiğine uygunluğu
 • Alana ve/veya uygulamaya katkı düzeyi
dikkate alınacaktır.

Çalıştay özetleri değerlendirilirken;
 • Çalıştayın kongre içeriği ile uyumu
 • Çalıştay başlığının içerik ile uyumu
 • Çalıştayda ele alınan konunun/problemin açık olarak ifade edilişi
 • Çalıştayda ele alınan uygulamaların açık olarak ifade edilişi
 • Çalıştayda ele alınan uygulamaların özgünlüğü
 • Öğretmenlerimize/Eğitime katkı düzeyi
dikkate alınacaktır.